EKSPRESEM po nagrodę! Polub nas na facebook’u, wymyśl hasło i wygraj ekspres do kawy firmy AEG!

 

REGULAMIN KONKURSU „Ekspresem po nagrodę” zwany dalej: „Regulaminem”
§ 1. [Organizator]
1. Organizatorem konkursu „Ekspresem po nagrodę” (dalej: „Konkurs”) jest RUSTIC, z siedzibą w Markach , kod 05-270 , przy ul. A.Mickiewicza 1B , NIP 1250046133 , REGON 012691667 zwaną dalej Organizatorem.
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można również wziąć udział w Konkursie, a Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540, wraz z późn. zm.).
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
§ 2.
[Warunki uczestnictwa w Konkursie]
1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, krewnych i powinowatych drugiego stopnia oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook na osi czasu salonu LOME dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/LOME.kuchnie.niemieckie pod wpisem konkursowym marki opublikowanym w dniu 30.05.2014 o godz. 12:11.
5. Chcąc wziąć udział w Konkursie należy:
a. posiadać aktywny profil na Facebooku, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook (zwany dalej: Profilem), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook pod adresem
https://www.facebook.com/legal/terms oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka,
b. wejść na stronę salonu LOME na Facebooku znajdującą się pod adresem
https://www.facebook.com/LOME.kuchnie.niemieckie (dalej zwaną: Stroną Konkursu), a następnie
c. zapoznać się z zasadami Konkursu opublikowanymi na stronie LOME kuchnie niemieckie na
facebook.com oraz z treścią niniejszego Regulaminu, do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie wskazanego w postach informujących o Konkursie linku (http://lome-meble.pl/klient/ekspresem-po-nagrode) przenoszącego bezpośrednio do treści Regulaminu, zaś akceptując jego postanowienia, dalej
d. dodać stronę LOME kuchnie niemieckie do ulubionych poprzez kliknięcie przycisku z napisem Lubię to!,
e. w ciągu czterech dni od daty opublikowania informacji o rozpoczęciu Konkursu, tj. od dnia 30.05.2014 r. do dnia 06.06.2014 r., dodać co najmniej jeden komentarz zawierający rozwiązanie zadania „EKSPRESEM po nagrodę”, (dalej zwany : Pracą Konkursową) pod wpisem konkursowym.
6. Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej, użytkownik staje się uczestnikiem Konkursu (dalej: Uczestnik), a ponadto oświadcza, że:
a. jest osobą pełnoletnią (ma ukończone 18 lat), posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości,
c. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w jego profilu na facebook.com (imię, nazwisko), a stanowiących informacje publiczne w rozumieniu zasad wykorzystywania danych opublikowanych przez facebook.com pod adresem https://www.facebook.com/full_data_use_policy przez Organizatora dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu oraz na dostęp do swoich informacji profilowych na facebook.com,
d. oświadcza, że zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa jest zgodna z niniejszym Regulaminem, nie narusza praw osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich.
7. Aby dana Praca Konkursowa została zakwalifikowana do udziału w Konkursie i podlegała ocenie Jury musi być udzielona w okresie wskazanym w §2 ust. 5 lit. d. powyżej, a ponadto:
a. nie naruszać dobrych obyczajów przyjętych w społecznościach internetowych, w tym nie naruszać standardów społeczności Facebooka dostępnych pod adresem: https://www.facebook.com/communitystandards;
b. nie naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich,
c. być wolna od wulgaryzmów oraz innych treści powszechnie uznanych za obraźliwe.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie:
a. osoby, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma Profilami na Facebooku,
b. osoby, które biorą udział w Konkursie posługując się Profilem na Facebooku, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby,
c. osoby prowadzące działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub w inny sposób dążą do przełamania zabezpieczeń lub zasad przeprowadzania Konkursu,
d. osoby prowadzące działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w ich wizerunek lub naruszające zasady współżycia społecznego.
9. Warunkiem otrzymania nagrody jest posiadanie strony profilowej LOME kuchnie niemieckie na Facebooku pośród ulubionych stron (poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”) w chwili weryfikacji zwycięstwa.
§ 3.
1. Konkurs trwa od dnia 30.05.2014 r. do dnia 06.06.2014 r. włącznie (do godziny 23:59).
2. Konkurs polega na opublikowaniu pod wpisem Konkursowym, o którym mowa w §2 ust. 4 Regulaminu, Pracy Konkursowej poprzez pozostawienie co najmniej jednego komentarza (przez opcję: Dodaj komentarz) zawierającego rozwiązanie zadania: „Musicie napisać najbardziej zaskakujące hasło zawierające  w
sobie dwa słowa „kuchnia” oraz „ekspres” i umieścić je w komentarzu pod
konkursowym postem”. Najbardziej kreatywne zostaną nagrodzone przez LOME kuchnie niemieckie nagrodą – ekspresem do kawy firmy KRUPS model
kp1009e1
3. Każdy Uczestnik może opublikować dowolną ilość Prac Konkursowych.
4. W ciągu 14 dni od ostatniego dnia konkursu, w którym możliwe było zgłaszanie Prac Konkursowych Jury dokona oceny wszystkich zgłoszonych Prac Konkursowych i wyboru spośród prawidłowo zgłoszonych jednej, którą nagrodzi.
5. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej poprzez komentarz dodany przez Organizatora pod Pracą Konkursową, który zostanie opublikowany najdalej do dnia 16.06.2014 r.
6. Każdy uczestnik w Konkursie może zostać nagrodzony wyłącznie raz.
§ 4.
[Nagrody]
1. Uczestnicy Konkursu mają szansę otrzymać  nagrodę (dalej nazywaną „Nagrodą”) ekspresem do kawy firmy KRUPS model kp1009e1
2. Ocena prawidłowo zgłoszonych do Konkursu Prac Konkursowych należy do Jury powołanego przez Organizatora Konkursu w składzie co najmniej 3-osobowym, jednak zawsze nieparzystym. Jury dokonuje oceny Prac Konkursowych i wyboru tych, które nagrodzi według własnego wyboru i uznania, kierując się tym, które z tych Prac są najciekawsze, najbardziej kreatywne i najpełniej wyczerpują tematykę Konkursu.
3. Integralną część każdej Nagrody stanowi dodatkowa suma pieniężna stanowiąca jej integralną cześć, stanowiąca równowartość zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody, którą oblicza się według poniższego wzoru: K=X*N/(100%-X), gdzie: K – to dodatkowa suma pieniężna, N – to wartość nagrody rzeczowej, X – to odpowiednia stawka podatku dochodowego w procentach, tj. 10%. Podatek zostanie odprowadzony przez Organizatora konkursu.
4. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem komentarza zamieszczonego pod nagrodzoną Pracą Konkursową w ramach serwisu Facebook zgodnie z §3 ust. 5 Regulaminu.
5. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wygranej, nie dalej jednak jak w ciągu 5 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu (komentarza pod Pracą Konkursową), Uczestnik winien w formie wiadomości prywatnej do fan page LOME meble niemieckie za pośrednictwem facebook.com, przesłać do Organizatora dane umożliwiające wysyłkę nagrody, tj. Imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon. W przypadku nieotrzymania danych do wysyłki nagrody, prawo do nagrody przepada na rzecz Organizatora.
6. Nagroda zostanie przesłana na koszt Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika najdalej w ciągu 30 dni licząc od daty ogłoszenia wyników wskazanej w §3 ust. 1 powyżej. Jeśli adres wskazany przez Uczestnika okaże się błędny, zaś przesyłka z nagrodą z tego powodu wróci do nadawcy, Organizator wezwie adresata przesyłki za pośrednictwem wiadomości prywatnej na facebook.com do ponownego prawidłowego podania adresu do korespondencji celem dostarczenia nagrody, wyznaczając dodatkowy 5-dniowy termin na poprawne wskazanie danych. Niewskazanie danych w zakreślonym terminie skutkować będzie przepadkiem prawa do nagrody.
7. Uczestnik nie może żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
8. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
9. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody. W taki przypadku prawo do nagrody przechodzi na Organizatora.
§ 5.
[Zastrzeżenia]
1. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
2. Jeżeli zamieszczona przez Uczestnika Praca Konkursowa będzie naruszała prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie lub prawa do znaków towarowych, w szczególności będzie stanowiła opracowania w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będzie niestosowna, obraźliwa, wulgarna, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne lub w innym stopniu nie będzie odpowiadać oczekiwaniom Organizatora bądź nie będzie spełniała wymagań Konkursu oraz regulaminu facebook.com, moderator strony LOME meble kuchenne na facebook.com zastrzega sobie możliwość jej usunięcia.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych pod kątem ich zgodności z niniejszym Regulaminem, z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Praca Konkursowa nie może zawierać znaków towarowych, logo, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem i/ lub przepisami prawa i/lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Konkursu, poprzez ich usunięcie spod wpisu konkursowego LOME meble kuchenne po wcześniejszym poinformowaniu o takiej możliwości Uczestnika.
4. Poprzez dokonanie zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności §3 ust. 2 Regulaminu, Uczestnik oświadcza, że:
a. autorskie prawa majątkowe zostają przez Uczestnika Konkursu przeniesione nieodpłatnie na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie:
i. utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,
ii. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których hasło utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,
iii. w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w lit. b – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
iv. rozpowszechniania w sieci Internet, wprowadzenia do pamięci komputera, korzystania w ramach wewnętrznej sieci Intranet, jak również w ramach sieci Internet.
b. w związku z przeniesieniem przez Uczestnika na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich określonych w ust. 2 lit. b. podpunkty od i. do iii., Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z Pracy Konkursowej w całości lub we fragmentach, modyfikowanie Pracy Konkursowej w całości lub w części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub w części, w tym poprzez łączenie jej z innymi utworami (wykonywanie zależnych praw autorskich) ;
c. zobowiązuje się do nie korzystania z uprawnień wskazanych w art.16 pkt.3-5 oraz art.60 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dotyczących osobistych praw autorskich, w zakresie korzystania przez Organizatora z majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, na polach eksploatacji określonych w ust.2 lit.b podpunkty i. do iii oraz w zakresie ust.2 lit.c.
d. oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność Pracy Konkursowej z prawem oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu;
e. oświadcza, że ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność w przypadku gdyby Pracy Konkursowa naruszyła dobra osobiste osób trzecich.
5. Rozporządzanie i korzystanie z opracowania Pracy Konkursowej nie wymaga odrębnej zgody Uczestnika. Uczestnikowi jako Twórcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Pracy Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.
6. Wszelkie udzielone przez Uczestnika zgody oraz złożone oświadczenia zostały złożone nieodpłatnie, a Uczestnikowi nie przysługuje z tego tytułu teraz i w przyszłości żadne wynagrodzenie.
7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z Profilu w Serwisie Facebook.
§6
Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Organizator
2. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia zwycięzcom nagród będą przetwarzane przez podmioty wskazane w ust. 1 powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.
3. Organizator jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wysyłki Nagród (w oparciu o przepis art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).
4. Przetwarzaniu będą podlegały dane osobowe, o których mowa w §2 ust. 6 lit. c. Regulaminu, zaś w przypadku wygranej także te, o których mowa w §4 ust. 8 Regulaminu.
§ 7.
[Reklamacje]
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem: ” Ekspresem po nagrodę”.
2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w powyższym terminie.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
§ 8.
[Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu]
1. Niniejszy Regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia Konkursu.
2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy.
3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora, jak też pod adresem http://lome-meble.pl/klient/ekspresem-po-nagrode z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria serwera, na którym hostowana jest strona z Regulaminem. Każdy może otrzymać nieodpłatnie regulamin w wersji papierowej po przesłaniu takiego wniosku na adres Organizatora z załączoną kopertą zwrotną (zaadresowaną) z naklejonym na niej znaczkiem za cenę 1,60 zł (dotyczy przesyłki zwykłej nierejestrowanej). Regulamin zostanie wysłany najdalej w ciągu trzech dni od dnia otrzymania wniosku listem zwykłym nierejestrowanym.
§ 9.
[Postanowienia Końcowe]
1. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator oraz Koordynator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji, po wcześniejszym wykorzystaniu trybu reklamacyjnego opisanego w § 7.
2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd według właściwości ogólnej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
4. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków uczestniczenia w Konkursie.
5. W przypadku zmian w Regulaminie Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników na 3 dni przed dokonaniem zmiany, umieszczając odpowiednie informacje pod postem konkursowym.
6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.05.2014 r.
 

 

W naszej ofercie znajdują się luksusowe meble kuchenne; Naszą stronę znajdziesz pod hasłami: niemieckie kuchnie Warszawa, niemieckie meble kuchenne Warszawa. Oferujemy meble firmy Haecker.
kuchnie haecker, kuchnie klasyczne, kuchnie stylowe, kuchnie nowoczesne, kuchnie na wymiar, kuchnie bezuchwytowe, kuchnie modern, kuchnie na zamówienie, meble kuchenne mazowieckie, niemieckie meble kuchenne haecker
Copyright ©: Lome meble 2014
Lome meble
ul. Mickiewicza 1b, 05-270 Marki k/Warszawy
Tel. +48 (0-22) 224 08 14, +48 (0-22) 498 77 32
Tel. kom. +48 513 075 557
e-mail: salon@lome-meble.pl